Servicii de securitate si sanatate in munca

 • consilierea privind elaborarea clauzelor referitoare la securitate şi sănătate în muncă, în conţinutul ROI, ROF,CCM, CIM.
 • consilierea privind înfiinţarea şi funcţionarea Comitetului de securitate şi sănătate în munca dupa caz;
 • fundamentarea deciziei referitoare la securitate şi sănătate în munca, cu privire la desemnarea lucratorilor pentru a se ocupa de activitatea de prevenire şi protecţie, organizarea Serviciului de prevenire şi protectie şi numirea conducatorilor locurilor de muncă;
 • consilierea sau dupa caz efectuarea Instructajului introductiv general;
 • colaborarea cu Serviciul medical de medicina muncii pentru cunoasterea situaţiei îmbolnăvirilor profesionale (după caz);
 • consilierea privind elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie bazat pe evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă;
 • consilierea si participarea la elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/ posturilor de lucru;
 • consilierea privind propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
 • consilierea privind verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;
 • consilierea si participarea la întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • consilierea si participarea la elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
 • consilierea si participarea la elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;
 • consilierea privind stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea acestora;
 • consilierea privind evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
 • consilierea privind  monitorizarea  funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;
 • consilierea privind întocmirea rapoartelor  prevazute de legislatia in vigoare;
 • consilierea privind evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea verificărilor periodice ;
 • consilierea privind întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie;
 • consilierea privind cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute de legislatia in vigoare;
 • consilierea privind întocmirea evidenţelor conform competenţelor prevăzute de legislatia in vigoare;
 • consilierea privind elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din unitate;
 • consilierea privind realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
 • participarea la elaborarea de propuneri de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
Solicita Oferta