Legislația muncii și securității sociale

Anul I, Nr. 1 Ianuarie 2021

În 2021 sărbătorim 10 ani de expertiză în legislația muncii!

 ➢De 10 ani, noi cei de la B&A, vă oferim soluții pentru un management onest al relațiilor de muncă! 

➢ Promovăm o cultură organizațională centrată pe om, pe motivația și pe calitățile sale! 

➢ Realitatea actuală ne obligă să ne reinventam în fiecare zi, să reinterpretam cutumele și să ne aliniem noilor situații europene și mondiale, care evoluează în ritm alert. 

➢ Împreună cu voi, clienții noștri, putem stabili noi limite și putem da tonul unor schimbări care să ducă la nașterea și implementarea unor noi mentalității de abordare a raporturilor de muncă. 

Screenshot 2021-04-24 at 02.32.34

Reducerea timpului de muncă "Kurzarbeit"

Screenshot 2021-04-24 at 02.32.22

TELEMUNCA

Screenshot 2021-04-24 at 02.32.45

ESDH Egalitate de șanse, discriminare, hărțuire

Reducerea timpului de muncă – „Kurzarbeit”

➢ Oferă posibilitatea angajatorului de a reduce programul de lucru al salariaților cu cel mult 50% din durata timpului de lucru (de ex. de la 8 ore/zi la 4 ore/zi); 

Salariații vor primi o indemnizație de 75% din salariul diminuat ca urmare a reducerii programului de lucru; 

➢ Se aplică doar unităților care se află în dificultate economică (diminuarea cifrei de afaceri cu cel puțin 10% față de luna anterioară) și organizatorică (afectează cel puțin 10% din numărul de salariați) cauzată de criza sanitară; 

➢ Se aplică în perioada stării de urgență / alertă / asediu și 3 luni după data încetării acesteia; 

Decizia angajatorului de a reduce programul de lucru trebuie să fie aplicată pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare, lunar. 

Reglementată pentru prima dată în România prin OUG nr. 132/2020, după modelul german „Kurzarbeit”, măsura reducerii timpului de muncă a fost prelungită până la 31 iunie 2021. 

Salariații afectați de această măsură beneficiază de o indemnizație în cuantum de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă. 

Angajatorul are posibilitatea de a recupera indemnizația plătită din bugetul asigurărilor pentru șomaj. 

Noi, echipa Bențe & Asociații ne vom ocupa de procedura de recuperare a indemnizațiilor plătite, pentru ca tu, clientul nostru, să te poți concentra pe repornirea „motoarelor”. 

#restartangajator 

telemunca

TELEMUNCA reprezintă modalitatea prin care un angajat își poate îndeplini atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei, pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puțin o zi pe luna, folosind tehnologia informației și a comunicațiilor, cum ar fi: laptop, tabletă, smartphone, etc. 

În anul 2020, în vederea stopării răspândirii noului coronavirus și pentru siguranța angajaților, telemunca a fost o formă de desfășurare a activității inclusă în măsurile adoptate de autorități. 

Din ianuarie 2021, pentru sprijinirea angajatorilor și salariaților, în vederea încurajării utilizării telemuncii ca formă de desfășurare a activității, acolo unde locul de muncă permite, angajatorii vor putea acorda telesalariaților un sprijin financiar, în limita unui plafon lunar de 400 lei. 

Procedura privind acordarea acestei sume o vom elabora noi, echipa Bențe & Asociații, pentru ca tu, clientul nostru, să te poți ocupa de dezvoltarea afacerii. 

Sprijinul financiar pentru telesalariați 

Angajatorul poate acorda fiecărui telesalariat o sumă neimpozabilă de maxim 400 lei/lună; 

Suma de 400 lei se acordă proporțional cu numărul de zile în care salariatul lucrează în regim de telemuncă; 

Suma de 400 lei nu este supusă impozitului pe venit și nici contribuțiilor sociale; suma va fi în întregime încasată de telesalariat; 

Suma de 400 lei se acordă fără prezentarea documentelor justificative. 

Poate fi o veritabilă majorare salarială acordată pentru acoperirea unor eventuale cheltuieli suplimentare ale salariatului (de ex. electricitate, internet, etc. 

ESDH

Egalitate de șanse și tratament între femei și bărbați, discriminare, hărțuire

Prin HĂRȚUIRE se înţelege orice comportament exercitat cu privire la un angajat de către un alt angajat care este superiorul său ierarhic, de către un subaltern şi/sau de către un angajat comparabil din punct de vedere ierarhic bazat pe criteriul de rasă, cetăţenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, opţiune politică, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, apartenenţă la o categorie defavorizată ce are ca scop sau ca efect lezarea demnitatii, compromiterea statutului profesional sau viitorului profesional și/sau crearea unui mediu degradant, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensator. 

Constituie discriminare la locul de muncă și sunt interzise: utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează o persoană față de altă persoană în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la:

a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru posturile vacante; 

b) încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu; 

c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului; 

d) stabilirea remuneraţiei; 

e) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la securitate socială; 

f) informare şi consiliere profesională, programe de formare profesională; 

g) evaluarea performanţelor profesionale individuale; 

h) promovarea profesională; 

i) aplicarea măsurilor disciplinare; 

j) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta; 

k) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare. 

Obligațiile angajatorului cu privire la ESDH: 

 • Să elaboreze politici pentru promovarea egalității de șanse, interdicția discriminării și combaterea hărțuirii la locurile de muncă; 
 • Să efectueze instructaje periodice pentru informarea salariaților asupra drepturilor pe care le au în ceea ce privește respectarea egalitatii de șanse interdicția discriminării și combaterea hărțuirii la locurile de muncă; 
 • Să numească un angajat responsabil cu ESDH sau să apeleze la serviciile unui Expert în legislația muncii (serviciu extern asigurat de către Bențe & Asociații). 
 • • Să ia toate măsurile necesare în scopul prevenirii și combaterii actelor de hărțuire morală la locul de muncă. 

Consecințele nerespectării ESDH: 

 • • Lipsa politicilor ESDH se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei; 
 • • Lipsa prevederilor cu privire la ESDH din Regulamentul Intern se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei; 
 • Obligarea angajatorului la plata ședințelor de consiliere psihologică a victimelor hărțuirii la locurile de muncă, pentru o durată stabilită de medicul de medicina muncii. 

Noi, echipa Bențe & Asociații, vom prelua toate aceste obligații pentru ca tu, clientul nostru, să te menții în rândul angajatorilor de top care oferă un mediu de lucru pozitiv și stimulativ în care lucrătorii sunt tratați cu demnitate, curtoazie și respect. 

Fondator:

• Corneliu Bente

Experți:

• Ciprian Pop
• Doroteea Ciuntu
• Florina Carp
• Paula Petcu

Pagină web:

www.bente-asociatii.ro

Email:

office@bente-asociatii.ro

Buletin informativ realizat de:

Ciprian Pop

Expert legislația muncii Consilier UNELM

Florina Carp

Expert legislația muncii Membru Acreditat UNELM

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Img_9_1080x720

AVOCAȚI COLABORATORI

Alături de noi, prin colaborare, pentru reprezentare la instantă, se află mari avocați specializați în litigii de muncă:

alexandru-ticlea-echipa

Prof. univ. dr. Alexandru Ticlea Avocat Baroul București

Avocat în Baroul București, cel mai influent autor de dreptul muncii din România, Rectorul Universității Ecologice din București

laura_georgescu

Lector univ. dr. Laura Georgescu Avocat Baroul București

Doctor în dreptul muncii, lector universitar la Facultatea de Drept a Universității Ecologice din București.

Img_5_1080x720

CETĂȚENI STRĂINI

Munca strainilor in Romania

• Obtinerea avizului de angajare (autorizatiei de munca) pentru straini;
• Obtinerea avizului de detasare pentru strainii detasati/transferati la angajatori din Romania
• Consiliere pentru obtinerea vizelor de lunga sedere pentru angajarea si detasarea strainilor
• Consiliere pentru obtinerea si prelungirea permisului unic, care atesta dreptul de sedere si de munca
• Realizarea procedurii de informare a Inspectoratului Teritorial de Munca cu privire la situatia cetatenilor straini
• Consiliere privind fiscalizarea si impozitarea veniturilor strainilor, evitarea dublei impuneri

Formularul A1

• Formularul A1 este un document comunitar emis de autoritatea competenta a statului de origine al unui salariat detasat intr-un alt stat membru UE, care confirma faptul ca pentru salariatul in cauza este aplicabila legislatia de asigurari sociale a statului de origine, si, in consecinta, contributiile de asigurari sociale sunt retinute si achitate in statul de origine.
• Formularul A1 se poate emite si pentru lucratori independenti care presteaza temporar servicii intr-un stat membru.
• Pe durata prestarii activitatii in strainatate, lucratorul sau angajatorul acestuia trebuie sa poata prezenta autoritatilor din tara gazda Formularul A1.
• Daca Formularul A1 nu va putea fi prezentat sau nu se va face dovada initierii demersurilor de obtinere a acestuia, autoritatile din tara gazda vor impune integrarea salariatului in sistemul de asigurari sociale al tarii gazda si plata contributiilor aferente in tara gazda.

Img_4_1080x720

SALARIZARE & ADMINISTRARE PERSONAL

Servicii de salarizare:

 • Intocmirea lunara a statului de salarii;
 • Intocmirea declaratiilor lunare pentru plata contributiilor sociale si a impozitului fiscal datorat D112;
 • Completarea fiselor fiscale anuale;
 • Completarea borderourilor de plata a salariilor in cazul in care plata se face prin virament bancar;
 • Inregistrarea tuturor documentelor cu privire la salarizare (state, declaratii, fise fiscale)
Img_3_1080x720

SERVICII SSM & PSI

Servicii de securitate si sanatate in munca:

 • Consilierea privind elaborarea clauzelor referitoare la securitate şi sănătate în muncă, în conţinutul ROI, ROF,CCM, CIM.
 • Consilierea privind înfiinţarea şi funcţionarea Comitetului de securitate şi sănătate în munca dupa caz;
 • Fundamentarea deciziei referitoare la securitate şi sănătate în munca, cu privire la desemnarea lucratorilor pentru a se ocupa de activitatea de prevenire şi protecţie, organizarea Serviciului de prevenire şi protectie şi numirea conducatorilor locurilor de muncă;
 • Consilierea sau dupa caz efectuarea Instructajului introductiv general;
 • Colaborarea cu Serviciul medical de medicina muncii pentru cunoasterea situaţiei îmbolnăvirilor profesionale (după caz);
 • Consilierea privind elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie bazat pe evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă;
 • Consilierea si participarea la elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/ posturilor de lucru;
 • Consilierea privind propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
 • Consilierea privind verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;
 • Consilierea si participarea la întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Consilierea si participarea la elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
 • Consilierea si participarea la elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;
 • Consilierea privind stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea acestora;
 • Consilierea privind evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
 • Consilierea privind  monitorizarea  funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;
 • Consilierea privind întocmirea rapoartelor  prevazute de legislatia in vigoare;
 • Consilierea privind evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea verificărilor periodice ;
 • Consilierea privind întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie;
 • Consilierea privind cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute de legislatia in vigoare;
 • Consilierea privind întocmirea evidenţelor conform competenţelor prevăzute de legislatia in vigoare;
 • Consilierea privind elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din unitate;
 • Consilierea privind realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
 • Participarea la elaborarea de propuneri de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
Img_1_1080x720

CONCILIERE LITIGII DE MUNCĂ

Servicii de Conciliere Litigii de Munca:

Poate cea mai importantă competență a profesiei de Expert în legislația muncii este concilierea conflictelor de muncă existente la un moment dat între angajat și angajator. Prin urmare acest profesionist experimentat are ca obiectiv principal diminuarea numarului acestor dispute. Rezultatul? Un numar mai mic de reclamații adresate inspectoratelor de muncă sau diminuarea semnificativă a litigiilor ajunse pe rolul instanțelor de judecată.

Concilierea este o modalitate convetionala de solutionare a unui conflict in care partile, cu ajutorul unui tert, ajung la o intelegere legala si corecta. Astfel, conciliatorul, prin rolul sau activ, are posibilitatea de a propune solutii legale si va starui ca partile sa actioneze responsabil pentru stingerea conflictului.

Conflictele individuale de muncă pot fi declanșate în legătură cu:
a) încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor individuale de muncă;
b) angajamente de plată a unor sume de bani;
c) exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligaţii care decurg din contractele individuale şi colective de muncă ori din acordurile colective de muncă şi raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, precum şi din legi sau din alte acte normative;
d) plata unor despăgubiri pentru acoperirea pagubelor cauzate de părţi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite prin contractul individual de muncă ori raportul de serviciu, precum și restituirea unor sume care au format obiectul unor plați nedatorate;
e) constatarea nulităţii contractelor individuale de muncă ori a unor clauze ale acestora;

Img_2_1080x720

CONSILIERE LEGISLAȚIA MUNCII

Servicii de consiliere Legislatia Muncii:

 • Concepere si intocmire contracte individuale de munca personalizate, incluzand  clauze speciale in functie de natura activitatii;
 • Concepere si intocmire acte aditionale de modificare a contractelor individuale de munca;
 • Concepere si intocmire Contract Colectiv de Munca;
 • Definirea politicii salariale la nivel de companie;
 • Concepere sisteme de salarizare personalizate (acord individual direct, indirect, progresiv) cu scopul cresterii productivitatii muncii;
 • Concepere si intocmire fise de post personalizate;
 • Concepere si intocmire Regulament de Organizare si Functionare;
 • Concepere si intocmire Regulament Intern;
 • Concepere si intocmire Manualul salariatului (Cod de tinuta, etica si evolutie profesionala);
 • Elaborarea strategiilor, politicilor si procedurilor specifice care sprijina obiectivele organizatiei;
 • Soluţionarea plângerilor angajaţilor;
 • Concilierea conflictelor de muncă;
 • Consilierea managerilor privitor la relaţiile de munca cu angajaţii si problemele juridice ale acestora izvorate din raportul de munca;
 • Reprezentarea companiei in relatia cu institutiile statului si asistarea in cadrul controlalelor tematice;
 • Suport legislativ tiparit sau in format electronic.

Thank you!

Your message has been successfuly sent. We will contact you very soon!