POLITICA GDPR

POLITICĂ DE CONFIDENŢIALITATE

UNIUNEA NAȚIONALĂ A EXPERȚILOR ÎN LEGISLAȚIA MUNCII (UNELM)

 Uniunea Naţională a Experţilor în Legislaţia Muncii, denumită în continuare UNELM, se aliniază noilor reglementări privind Protecţia datelor cu caracter personal conform Regulamentului UE nr.679/2016. Astfel, prin această Politică de confidenţialitate, organizaţia noastră îşi asigură toate părţile interesate de respectarea dreptului la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la viată privată.

I. Definiţii

DATE CU CARACTER PERSONAL – înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

PRELUCRARE – înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

OPERATOR – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

PERSOANĂ ÎMPUTERNICITĂ DE OPERATOR – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

UTILIZATOR – înseamnă orice persoană care acţionează sub autoritatea operatorului, a persoanei împuternicite sau a reprezentantului, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal.

DESTINATAR – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.

PARTE TERŢĂ – înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

CONSIMŢĂMÂNT – al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

ÎNCĂLCAREA  SECURITĂŢII DATELOR CU  CARACTER PERSONAL –     înseamnă o

încălcare a securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

II. PRINCIPII

 • Buna-credinţă şi respectarea dispoziţiilor legale în vigoare

Prelucrarea datelor include colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, consultarea, utilizarea, transferul, combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea lor.

Datele obţinute se vor prelucra numai în scopurile permise de lege. Legea impune condiţii suplimentare când este vorba de date sensibile, referitoare la originea rasială sau etnică, convingerile politice, religioase, apartenenţa sindicală, starea de sănătate sau viaţa sexuală. UNELM nu colectează date considerate sensibile, coform legii.

Ø  Prelucrarea datelor în scopuri determinate, explicite şi legitime

 

Pelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice sau de cercetare nu va fi considerată incompatibilă cu scopul colectării, dacă se efectuează cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, precum şi cu respectarea garanţiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute de normele care reglementează activitatea statistica ori cercetarea.

Ø  Prelucrarea unor date adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate

 • Prelucrarea unor date exacte şi actualizate;

 

În acest scop se vor lua măsurile necesare pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate şi pentru care vor fi ulterior prelucrate, să fie şterse sau rectificate;

Ø  Stocarea datelor într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi în care vor fi ulterior prelucrate;

Stocarea datelor pe o durata mai mare decât cea menţionată, în scopuri statistice sau de cercetare se va face cu respectarea garanţiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute în normele care reglementează aceste domenii, şi numai pentru perioada necesară realizării acestor scopuri.

III. TEMEI LEGAL DE COLECTARE ŞI PRELUCRARE

 

Temeiul legal avut în vedere pentru colectarea datelor personale este art. 6 din Regulamentul General de Protecţie a Datelor nr. 679/2016 la nivelul UE.

IV. COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informaţiile pe care le colectăm de la dumneavoatră şi modul în care facem colectarea variază în funcţie de serviciile UNELM pe care le utilizaţi, modul în care interacţionaţi sau aţi interacţionat cu UNELM sau în funcţie de datele obţinute de la o terţă parte care avea acordul de a face schimb de informaţii cu noi.

UNELM poate prelucra următoarele date cu caracter personal:

 • numele şi prenumele;
 • adresa de e-mail;
 • număr de telefon;

UNELM vă asigură de faptul că datele cu caracter personal vor fi:

 • prelucrate cu bună credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale;
 • colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime;
 • adecvate, pertinente şi neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;
 • exacte şi actualizate – datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate şi respectiv prelucrate vor fi şterse sau rectificate;
 • stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada; necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi

UNELM protejează datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat şi ia toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate în acest sens.

UNELM poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în baza următoarelor aspecte:

 • interese comerciale legitime ale UNELM;
 • conformarea la o cerinţă legală imperativă (ex. cerinţe legale, contabile, fiscale);
 • consimţământ pe care îl acordaţi.

Vom colecta datele dumneavoastră personale atunci când:

 • vă abonaţi la newsletter UNELM;
 • vă înregistraţi şi autentificaţi pe site-ul unelm.ro;
 • participaţi la evenimente organizate de UNELM sau la care suntem parteneri;
 • postaţi comentarii la diferite articole pe pagina de social media UNELM;
 • transmiteţi mesaje prin email, telefonic sau prin alte mijloace de comunicare;
 • datele dumneavoatră cu caracter personal sunt publice;

UNELM are conturi oficiale pe diferite platforme sociale, unde dumneavoastră puteţi face comentarii, asumându-vă condiţiile de realizare a acestora.

Dacă este cazul, facem schimb de informaţii referitoare la dumneavoastră cu:

 • organisme de aplicare a legii;
 • terţă parte când dezvăluirea este necesară pentru îndeplinirea unei cerinţe legale sau pentru împiedicarea unor fraude, apărarea drepturilor şi proprietăţii, apărarea intereselor dumneavoastră.

V. PERIOADA STOCĂRII DATELOR

Vom stoca informaţiile dumneavoastră pe perioada nedeterminată, ţinând seama de legi, cerinţe legale sau atâta timp cât este necesar pentru atingerea scopului precis pentru care au fost colectate.

VI. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

UNELM asigură persoanele vizate că în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal le sunt respectate drepturile legale, şi anume: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a se adresa justiției, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul de a rectifica datele dumneavoastră, în cazul în care nu sunt corecte.

Dreptul la ştergerea datelor

UNELM colectează, prelucrează şi păstrează datele dumneavoastră personale strict pentru scopul pentru care au fost adunate şi doar cât este necesar pentru realizarea scopului. În anumite circumstanţe aveţi dreptul de a cere ştergerea datelor dumneavoastră din baza noastră. În cazul în care consideraţi că vă păstrăm datele mai mult decât este necesar, vă rugăm să depuneţi sesizare la adresa de email email: gdpr@unelm.ro.

 Obiecţii şi sugestii privind datele cu caracter personal puteţi trimite la adresa de email: gdpr@unelm.ro. Vom face tot posibilul pentru a le soluţiona.

Img_9_1080x720

AVOCAȚI COLABORATORI

Alături de noi, prin colaborare, pentru reprezentare la instantă, se află mari avocați specializați în litigii de muncă:

alexandru-ticlea-echipa

Prof. univ. dr. Alexandru Ticlea Avocat Baroul București

Avocat în Baroul București, cel mai influent autor de dreptul muncii din România, Rectorul Universității Ecologice din București

laura_georgescu

Lector univ. dr. Laura Georgescu Avocat Baroul București

Doctor în dreptul muncii, lector universitar la Facultatea de Drept a Universității Ecologice din București.

Img_5_1080x720

CETĂȚENI STRĂINI

Munca strainilor in Romania

• Obtinerea avizului de angajare (autorizatiei de munca) pentru straini;
• Obtinerea avizului de detasare pentru strainii detasati/transferati la angajatori din Romania
• Consiliere pentru obtinerea vizelor de lunga sedere pentru angajarea si detasarea strainilor
• Consiliere pentru obtinerea si prelungirea permisului unic, care atesta dreptul de sedere si de munca
• Realizarea procedurii de informare a Inspectoratului Teritorial de Munca cu privire la situatia cetatenilor straini
• Consiliere privind fiscalizarea si impozitarea veniturilor strainilor, evitarea dublei impuneri

Formularul A1

• Formularul A1 este un document comunitar emis de autoritatea competenta a statului de origine al unui salariat detasat intr-un alt stat membru UE, care confirma faptul ca pentru salariatul in cauza este aplicabila legislatia de asigurari sociale a statului de origine, si, in consecinta, contributiile de asigurari sociale sunt retinute si achitate in statul de origine.
• Formularul A1 se poate emite si pentru lucratori independenti care presteaza temporar servicii intr-un stat membru.
• Pe durata prestarii activitatii in strainatate, lucratorul sau angajatorul acestuia trebuie sa poata prezenta autoritatilor din tara gazda Formularul A1.
• Daca Formularul A1 nu va putea fi prezentat sau nu se va face dovada initierii demersurilor de obtinere a acestuia, autoritatile din tara gazda vor impune integrarea salariatului in sistemul de asigurari sociale al tarii gazda si plata contributiilor aferente in tara gazda.

Img_4_1080x720

SALARIZARE & ADMINISTRARE PERSONAL

Servicii de salarizare:

 • Intocmirea lunara a statului de salarii;
 • Intocmirea declaratiilor lunare pentru plata contributiilor sociale si a impozitului fiscal datorat D112;
 • Completarea fiselor fiscale anuale;
 • Completarea borderourilor de plata a salariilor in cazul in care plata se face prin virament bancar;
 • Inregistrarea tuturor documentelor cu privire la salarizare (state, declaratii, fise fiscale)
Img_3_1080x720

SERVICII SSM & PSI

Servicii de securitate si sanatate in munca:

 • Consilierea privind elaborarea clauzelor referitoare la securitate şi sănătate în muncă, în conţinutul ROI, ROF,CCM, CIM.
 • Consilierea privind înfiinţarea şi funcţionarea Comitetului de securitate şi sănătate în munca dupa caz;
 • Fundamentarea deciziei referitoare la securitate şi sănătate în munca, cu privire la desemnarea lucratorilor pentru a se ocupa de activitatea de prevenire şi protecţie, organizarea Serviciului de prevenire şi protectie şi numirea conducatorilor locurilor de muncă;
 • Consilierea sau dupa caz efectuarea Instructajului introductiv general;
 • Colaborarea cu Serviciul medical de medicina muncii pentru cunoasterea situaţiei îmbolnăvirilor profesionale (după caz);
 • Consilierea privind elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie bazat pe evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă;
 • Consilierea si participarea la elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/ posturilor de lucru;
 • Consilierea privind propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
 • Consilierea privind verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;
 • Consilierea si participarea la întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Consilierea si participarea la elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
 • Consilierea si participarea la elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;
 • Consilierea privind stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea acestora;
 • Consilierea privind evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
 • Consilierea privind  monitorizarea  funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;
 • Consilierea privind întocmirea rapoartelor  prevazute de legislatia in vigoare;
 • Consilierea privind evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea verificărilor periodice ;
 • Consilierea privind întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie;
 • Consilierea privind cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute de legislatia in vigoare;
 • Consilierea privind întocmirea evidenţelor conform competenţelor prevăzute de legislatia in vigoare;
 • Consilierea privind elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din unitate;
 • Consilierea privind realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
 • Participarea la elaborarea de propuneri de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
Img_1_1080x720

CONCILIERE LITIGII DE MUNCĂ

Servicii de Conciliere Litigii de Munca:

Poate cea mai importantă competență a profesiei de Expert în legislația muncii este concilierea conflictelor de muncă existente la un moment dat între angajat și angajator. Prin urmare acest profesionist experimentat are ca obiectiv principal diminuarea numarului acestor dispute. Rezultatul? Un numar mai mic de reclamații adresate inspectoratelor de muncă sau diminuarea semnificativă a litigiilor ajunse pe rolul instanțelor de judecată.

Concilierea este o modalitate convetionala de solutionare a unui conflict in care partile, cu ajutorul unui tert, ajung la o intelegere legala si corecta. Astfel, conciliatorul, prin rolul sau activ, are posibilitatea de a propune solutii legale si va starui ca partile sa actioneze responsabil pentru stingerea conflictului.

Conflictele individuale de muncă pot fi declanșate în legătură cu:
a) încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor individuale de muncă;
b) angajamente de plată a unor sume de bani;
c) exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligaţii care decurg din contractele individuale şi colective de muncă ori din acordurile colective de muncă şi raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, precum şi din legi sau din alte acte normative;
d) plata unor despăgubiri pentru acoperirea pagubelor cauzate de părţi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite prin contractul individual de muncă ori raportul de serviciu, precum și restituirea unor sume care au format obiectul unor plați nedatorate;
e) constatarea nulităţii contractelor individuale de muncă ori a unor clauze ale acestora;

Img_2_1080x720

CONSILIERE LEGISLAȚIA MUNCII

Servicii de consiliere Legislatia Muncii:

 • Concepere si intocmire contracte individuale de munca personalizate, incluzand  clauze speciale in functie de natura activitatii;
 • Concepere si intocmire acte aditionale de modificare a contractelor individuale de munca;
 • Concepere si intocmire Contract Colectiv de Munca;
 • Definirea politicii salariale la nivel de companie;
 • Concepere sisteme de salarizare personalizate (acord individual direct, indirect, progresiv) cu scopul cresterii productivitatii muncii;
 • Concepere si intocmire fise de post personalizate;
 • Concepere si intocmire Regulament de Organizare si Functionare;
 • Concepere si intocmire Regulament Intern;
 • Concepere si intocmire Manualul salariatului (Cod de tinuta, etica si evolutie profesionala);
 • Elaborarea strategiilor, politicilor si procedurilor specifice care sprijina obiectivele organizatiei;
 • Soluţionarea plângerilor angajaţilor;
 • Concilierea conflictelor de muncă;
 • Consilierea managerilor privitor la relaţiile de munca cu angajaţii si problemele juridice ale acestora izvorate din raportul de munca;
 • Reprezentarea companiei in relatia cu institutiile statului si asistarea in cadrul controlalelor tematice;
 • Suport legislativ tiparit sau in format electronic.

Thank you!

Your message has been successfuly sent. We will contact you very soon!